Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 223/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku B. S. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wydania decyzji w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

I OSK 883/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. R. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta B. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie o sygn. II SA/Bd 804/10

III SO/Po 11/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Wniosek D. G. o wymierzenie grzywny Staroście O. z związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi na skargę

III SA/Gd 991/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-12

Sprawa ze skargi A. M. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi kary grzywny z powodu niewykonania wyroku Sądu

I OZ 731/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. G. na czynność Starosty N. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SO/Gd 1/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Miasta grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

VI SO/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

Wniosek B. S. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta M. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II GZ 151/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w K. , sygn. akt II SO/Ke 21/11 w zakresie wymierzenia grzywny

VII SAB/Wa 180/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...]

II SA/Gl 28/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. po wyroku WSA w Gliwicach w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. wymierza Prezydentowi Miasta B. grzywnę w wysokości 3400 (trzy tysiące czterysta) złotych, 2. stwierdza, że bezczynność organu w niewykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącego kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) zło...
1   Następne >   +2   6