Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SO/Wa 33/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w związku z nieprzekazaniem do WSA w Warszawie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SA/Wa 3373/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi A. S., E. S. i I. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 51/14

I OSK 2839/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. W., M. B. i W. Z. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi m.st. Warszawy grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I SA/Wa 969/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi A. D., K. K. i J. K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 253/13

II SAB/Wr 112/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi E. K. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SO/Gd 19/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-30

Wniosek R. S. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie opłaty adiacenckiej

II SO/Bd 22/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-17

Wniosek B. K. i W. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy [...] grzywny

I SA/Wa 2491/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi W. L., D. S. i M. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 146/13

I SA/Wa 865/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-10

Sprawa ze skargi W.O. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 204/13

II SO/Wr 3/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-28

Wniosek A. sp. z o.o. z siedzibą w B. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. grzywny za nieprzekazanie akt sprawy do sądu
1   Następne >   +2   +5   +10   15