Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 323/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na pierwszy rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SO/Wa 22/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania stypendium socjalnego

II SO/Wa 104/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] z Oddziałami Integracyjnymi w W. im. [...] w W. za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 719/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku K. N. o wymierzenie grzywny Komisji. w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a.

I OZ 360/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu , L.Dz. [...] w przedmiocie prz...

IV SO/Po 7/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-14

Sprawa ze skargi H. W. przeciwko Wójtowi Gminy S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

II SO/Po 5/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-22

Wniosek M. K. H.-K. o wymierzenie grzywny Rektorowi Politechniki P. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SO/Wa 2/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do rekrutacji na studia doktoranckie

II SO/Wa 3/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-13

Wniosek w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie egzaminu i egzaminatora z przedmiotu [...]
1   Następne >   +2   5