Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SAB/Łd 152/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2470/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Po 785/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-25

Wniosek J. A. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SAB/Po 63/12 I. wymierza Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywnę w wysokości 1.000zł (jeden tysiąc złotych), II. stwierdza, że bezczynność Wojewody Wielkopolskiego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępow...

IV SA/Wa 937/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 496/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku A. S. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

II SO/Bd 15/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-10

Wniosek A. S. o wymierzenie grzywny Wojewodzie