Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1633/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

VII SO/Wa 72/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-08

Wniosek Z. w Ł. o wymierzenie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SO/Wa 2/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywny, jeśli do dnia wpłynięcia do WSA w Warszawie ww. wniosku organ ten nie przedłożył dokumentów wymienionych w zarządzeniu

VII SA/Wa 2774/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

II OSK 3206/14 - Wyrok NSA z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wymierzenia grzywny w celu przymuszenia

VII SO/Wa 21/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-14

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków