Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1916/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1917/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1918/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 599/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Wr 6/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie dobudowy do ściany szczytowej budynku mieszkalnego garażu

II OSK 1689/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skargi kasacyjne J. S. oraz E. N. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Wojewody Lubuskiego nr [...].

VII SAB/Wa 83/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie skontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych

II OSK 2590/12 - Wyrok NSA z 2013-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego rozbiórki pawilonu handlowo

II OSK 914/12 - Wyrok NSA z 2013-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym

II OSK 1153/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.B. na niewykonanie wyroku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w sprawie o sygn. VII SAB/Wa 139/11 uchyla zaskarżony wyrok i orzeka o wymierzeniu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy grzywny w wysokości 1000 (słownie: jeden tys...
1   Następne >   +2   +5   +10   100