Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1888/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 3061/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 618/13

I SA/Wa 1668/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 1982/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I SA/Wa 827/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1790/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami
1   Następne >   +2   +5   +10   100