Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2976/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 720/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...].

I SA/Wa 1181/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Skarga L. G., A. G., G. J. oraz K. K. - kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu D. G. i A. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 924/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OSK 2182/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 2194/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

Skarga na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 796/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 401/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1841/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2872/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3