Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 298/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne B.E., Z.W., A.B., A.J. i J.G. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich, B.E., M.K., Z.W., M.J., A.J., J.G., A.B. i R.J. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy , nr XXIX/615/2011 w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy

I OSK 281/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

I OSK 298/14 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie zasad obrotu ...

II SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-09

Skarga A. B. na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości

I OSK 1715/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przekazania na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości

I OSK 1893/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

I OSK 16/15 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Częstochowy w przedmiocie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych uchyla zaskarżony wyrok w pkt. 2 i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania

I OSK 360/15 - Wyrok NSA z 2015-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczeń hotelowych wraz z salami ekspozycyjno

I OSK 1424/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

I OSK 2144/15 - Wyrok NSA z 2015-12-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Przeworska w przedmiocie określenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym
1   Następne >   2