Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 136/11 - Wyrok NSA z 2012-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 80/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SA/Lu 556/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatowych przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

II SA/Wr 316/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

II SA/Rz 604/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-24

Skarga U. B. i J. B. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym z urzędu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SAB/Kr 129/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-28

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłość postępowania Wojewody I. zobowiązuje Wojewodę do wydanie w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa działek o numerach [...] i [...] , obręb [...] I

I OSK 16/12 - Wyrok NSA z 2012-04-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 2

II SAB/Kr 179/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [....] I. zobowiązuje Wojewodę [....] do wydania w terminie trzech miesięcy decyzji w sprawie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wojewody [....] na rzecz skarżącego T.R. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SAB/Wa 453/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
1   Następne >   3