Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1534/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Skarga Zakładu [...] S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Gd 719/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

II SA/Rz 163/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-24

Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...]

II SA/Lu 1/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w zakresie wniosku o nadanie wyrokowi , sygn. akt II SA/Lu 1/14 klauzuli wykonalności

I OW 249/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o umorzenie zobowiązań dotyczących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

I OSK 2791/13 - Wyrok NSA z 2015-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 101/14 - Postanowienie NSA z 2015-12-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji...
1   Następne >   2