Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 156/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 470/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2884/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 3090/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 2741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 980/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 446/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

I SA/Wa 952/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych powyżej kwoty 100 złotych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 998/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   82