Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wa 914/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi M. M., A. W., D. K., A. K. i Z. G. w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy [...] terminu na podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

II SA/Sz 212/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Gminy Dębno na rzecz skarżącego A. L. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Po 684/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej