Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 355/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I OZ 700/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 1233/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 841/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 34/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OZ 37/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SAB/Gd 43/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez S. K. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Bd 878/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-15

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. Z. na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

III SAB/Kr 24/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   +5   +10   26