Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 141/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

IV SA/Po 801/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 93/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

IV SA/Wr 71/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak, , po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprostowania wyroku w sprawie IV SA/Wr 71/08 na postanowienie SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesieni...

I OSK 649/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej po...

II SA/Sz 520/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy M. K. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SAB/Sz 2/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zasiłku stałego wyrównawczego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpoznania wniosku S. T. z dnia [...] o ponowne rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zasiłku stałego wyrównawczego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia akt organowi

I SA/Wa 1111/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 140/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego
1   Następne >   2