Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 290/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające zażalenie S. J. na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające skargę kasacyjną S. J. od wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 oddalającego skargę S. J. na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...] l...

II SA/Po 84/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-18

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie o sygnaturze II SA/Po 451/12

I OSK 1581/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia przedemerytalnego

III SA/Kr 1666/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia części kwoty stanowiącej pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

I OZ 473/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ł. zn...

I OZ 320/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 748/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 641/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek z tytułu niedochowania warunków umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

I OZ 133/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 403/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   3