Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Kr 39/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gołcza w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołcza - stwierdza nieważność załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi' w zakresie rubryki oznaczonej punktem 4 'Dane i...

II SA/Kr 342/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-26

Skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Kościelisko w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Kr 64/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kościelisko w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej treść: 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą' - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w opisanej wyżej części -

I SA/Kr 86/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łużna w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 pozycja J tejże uchwały obowiązku składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w opisanej wyżej części -

I SA/Kr 10/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Iwkowej, w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz podatek leśny w części obejmującej, postanowienia załącznika nr 1 pozycja J do wyżej wymienionej uchwały w zakresie sformułowania 'świadomy odpowiedzialności karnej z art., 233 § 1 Kodeksu karnego', - stwierdza nieważność wyżej wymienionej uchwały w zaskarżonym zakresie-

I SA/Kr 1515/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gołcza, w przedmiocie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie zamieszczonego w części G Załącznika Nr 2 do uchwały: 'Deklaracja na podatek od nieruchomości' oświadczenia o treści: 'Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 270 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mni...

II SA/Kr 680/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wierzchosławice w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej punktem H załącznika do uchwały od słów: 'Zgodnie z ustawą z dnia' do słów 'w niniejszej deklaracji'.

II SA/Kr 653/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność §13, §15 ust. 1 zdanie drugie i § 15 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1576/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bochni w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 25 ust. 5, § 28 ust. 5, § 30 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   +5   +10   16