Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Wa 486/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

IV SA/Po 721/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-22

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w P. na rozporządzenie Wojewody W. w przedmiocie obszaru chronionego krajobrazu 'P. nad D.'

IV SA/Wa 285/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w sprawie [...] Parku Krajobrazowego im. [...]

IV SA/Wa 285/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Wniosek B. K. o sprostowanie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w sprawie [...] Parku Krajobrazowego [...]

II OSK 502/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] Spółki z o.o. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Spółki z o.o. w W. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

IV SA/Wa 1320/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-15

Sprawa ze skargi M. G. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie (...) Obszaru Chronionego Krajobrazu

III SO/Wr 4/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-01-27

Sprawa ze skargi Marszałka Województwa O. na Zarządzenie Zastępcze Wojewody O. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Z. F.

IV SA/Po 1280/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-20

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w P. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie P. Parku Krajobrazowego

II OSK 2121/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II OSK 445/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursus od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursus na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 50 w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
1   Następne >   2