Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 644/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącego nakazania udrożnienia rowu melioracyjnego

I SA/Wa 1003/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-06

Sprawa ze skargi J. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt. I SAB/Wa 109/05

I SA/Wa 908/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi I. I. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 3032/02 i o wymierzenie grzywny 1. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych); 2. zasądza ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. D. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W. przy ulicy [...], tytułem...

IV SA/Wa 1557/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi M. K. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie bezczynności organu po wyroku uchylającym decyzję

I OSK 556/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt. II SAB/Lu 27/02 w sprawie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Ol 913/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi R. D. na niewykonanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie realizacji robót budowlanych

II SA/Wr 375/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 851/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie ukarania grzywną za niewykonanie wyroku NSA z dn. 0

I OSK 1481/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi T. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oku II SAB/Lu 18/02.

II SA/Ke 530/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność wymierza Burmistrzowi Miasta grzywnę w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za niewykonanie wyroku WSA z dnia [...], sygn. akt [...], zobowiązującego Burmistrza Miasta do podjęcia czynności prowadzących do bezpośredniego wykonania obowiązku nałożonego na zobowiązanego ostateczną decyzją z dnia [...] nr [...] w terminie jednego miesiąca od daty doręczen...
1   Następne >   3