Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 430/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SAB/Kr 15/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej I. zobowiązuje Wojewodę do wydania aktu administracyjnego w terminie jednego miesiąca; II. nakazuje ściągnąć od Wojewody na rzecz WSA w Krakowie kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem kosztów sądowych od uiszczenia których skarżący był zwolniony; III. zasądza od Wojewody na rzecz skarżą...

I OSK 1216/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie niewydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej.

I OW 65/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku M. B.

I SA/Wa 944/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi B. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie

I SAB/Wa 109/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania rozstrzygnięcia w sprawie z wniosku B. S., S. M. i M. S. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 201/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie o ustanowienie użytkowania wieczystego na gruncie nieruchomości [...]

I SA/Wa 1354/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania

I OSK 1344/07 - Wyrok NSA z 2008-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości

I OSK 1747/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłat oraz rozkładania na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   3