Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi M.G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2532/99

I SA/Kr 1396/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej

I SA/Kr 236/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

skarg Prokuratora Rejonowego w Wieliczce, na uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek, rolny oraz podatek leśny w zakresie zawarcia w załącznikach nr 2 poz.H, nr 3 poz.F i nr 4 poz.G obu zaskarżonych uchwał obowiązku, składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności ...

I SA/Kr 451/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce, w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, , - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej oświadczenie o treści: 'Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność, karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 k.k., zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara, pozbawienia wolności do lat 3', z...

I SA/Kr 193/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa, w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej pozycję F załącznika Nr 2 oraz pozycje 'Oświadczenie i podpis osoby wypełniającej deklarację i osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika' załączników Nr 3 i 4 w zakresie oświadczenia 'Świadomy odpo...

I SA/Kr 279/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, w zakresie załącznika nr 1 i 2 w części oświadczenia 'Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu, Karnego skarbowego, i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Niniejsze dane jako zgodne, z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem.', I. stw...

I SA/Kr 508/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie § 1 dotyczącego wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych obejmującego postanowienie załącznika nr 1 do uchwały zawierającego oświadczenie i podpis składającego (osoby reprezentującej składającego) w zakresie uprzedzenia o złożeniu informacji...

I SA/Kr 479/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jordanowa w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej załącznik nr 1 w zakresie oświadczenia o treści: 'Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzo...

I SA/Kr 417/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej oświadczenie o treści: 'Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', zamieszczone w załącznikach nr 1,2,3,4,5,6 do tej uchwały.

I SA/Kr 277/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju, w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych, w zakresie załącznika 1 w części oświadczenia 'Znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego oraz art. 54, 55, 56 Kodeksu Karnego, skarbowego, i odpowiedzialność wynikająca z tych przepisów. Niniejsze dane, również te które podane są w tabeli Nr 2, jako zgodne z prawdą,, potwierdzam włas...
1   Następne >   +2   5