Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2010/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 2440/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2149/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2148/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA 174/93 - Wyrok NSA z 1993-06-30

Komunalizacja mienia ustanowiona przez art. 5 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 32 poz. 191/, jest realizowana niezależnie od roszczeń reprywatyzacyjnych, które nie mogą być dochodzone w postępowaniu komunalizacyjnym.

I SA 850/92 - Wyrok NSA z 1992-09-25

skargę Zarządu Miasta S. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie przekazania Miastu S. prawa własności nieruchomości.

I OSK 609/06 - Wyrok NSA z 2007-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2076/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 753/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4