Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X
  • Skarżony

SA/Ł 1906/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-09-27

skargę Rady Miejskiej w Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Miasta Ł. ze Związkiem Gmin 'P.'.

I SA 1926/92 - Wyrok NSA z 1993-05-10

Tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie, a także utrzymywanie i nadzorowanie wojewódzkich bibliotek publicznych należy nadal do wojewody jako organ władzy państwowej.

SA/Wr 261/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-12

Okoliczność, że nie została wydana przewidziana w art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm./ decyzja, stwierdzająca nabycie przez gminę własności mienia, obejmującego urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne miasta, nie stwarza przeszkody do ustalania przez radę gminy opłat za wodę i odprowadzone ścieki w trybie par. 11 ust. 1 rozporządze...