Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Go 816/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Łd 86/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I OSK 1253/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skargi kasacyjne Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 634/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji

I SA/Wa 300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Rz 740/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji