Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA 1183/91 - Wyrok NSA z 1992-02-24

Art. 35 ustawy - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm./ stanowi, że koncesja może być cofnięta także w przypadkach, gdy lokalizacja składu, stan pomieszczenia, w którym ma być prowadzony skład, albo wyposażenie tego pomieszczenia uniemożliwiają lub znacznie utrudniają organom celnym sprawowanie dozoru celnego lub kontroli celnej.

V SA 420/97 - Wyrok NSA z 1998-01-28

stwierdza nieważność decyzji Ministra Gospodarki (...) i Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na przywóz gazu ziemnego.

III SA 625/91 - Wyrok NSA z 1991-08-29

Skarga Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w J. G. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na założenie i prowadzenie składu celnego w J. G. oraz odmowy wydania zezwolenia na założenie i prowadzenie składu celnego w S. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone decyzje, a także

V SA 1182/98 - Wyrok NSA z 1999-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wygaśnięcia koncesji