Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Op 4/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Wa 1503/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

II SO/Wa 19/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi S.K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 690/16 przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego J.W. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) or...

II SA/Ke 422/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-25

skarg [...] na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

II SA/Wa 1316/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, zawarte w pkt 2 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Sp. z o.o. z siedzibą nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I SA/Ol 424/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym

VIII SA/Wa 553/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Orkiestry Kameralnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

III SA/Po 617/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

II SA/Ke 422/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-27

skarg [...] na uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego nr XLIX/312/2017 w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

II OSK 2073/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie kosztów wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak ZU...
1   Następne >   2