Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SO/Wa 19/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi S.K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 690/16 przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego J.W. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) or...

II SA/Wa 782/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie

II SA/Ol 950/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-16

Skarga A. P. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Wa 184/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia

II SA/Bk 500/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-07

Wniosek w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora

II SAB/Wa 690/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi S.K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu , sygn. akt II SAB/Wa 690/16