Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 179/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Po 903/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

VIII SA/Wa 41/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Ol 171/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. 2 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' nr '[...]' w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo Gmina '[...]'

II SA/Bk 134/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-12-04

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Lu 20/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Bd 760/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty planistycznej

II SA/Łd 184/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 126/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Łd 1050/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Sójki gmina Strzelce 1. stwierdza nieważność: a) § 1 zaskarżonej uchwały w zakresie, w jakim stanowi on, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 2RU; b) § 18 co do obszaru oznaczonego symbolem 2RU; c) załącz...