Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Łd 329/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Łd 163/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze sprzeciwu I. P. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia nieruchomości

II SA/Bk 627/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi J. Z. na decyzję Wojewody P. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia linii elektroenergetycznej

IV SA/Po 747/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, zawarte w pkt 2 wyroku WSA w Poznaniu z [...] września 2018 r. sygn. akt IV SA/Po [...], wydanego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości

II SA/Ke 763/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Po 959/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-21

Dnia 21 grudnia 2018 roku WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. od decyzji Wojewody w przedmiocie odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

II SA/Ke 484/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Rz 1438/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie zasądzenia kosztów postępowania zawarte w pkt II wyroku WSA w Rzeszowie II SA/Rz 1438/18

II SA/Sz 611/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Łd 131/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia się wartości nieruchomości