Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 481/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Wa 1651/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-24

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Sz 671/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 916/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej