Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Wa 1405/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną oraz przyznania prawa do zasiłku oraz odmowy przyznania statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Kr 1392/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-06

Skarga M. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wa 2068/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie

II SA/Wr 760/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca stałego

IV SA/Gl 413/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stypendium z tytułu odbycia stażu i odmowy przywrócenia tego terminu w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Gl 767/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

III SA/Gd 1017/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 872/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania dyrektora Muzeum [...]

II OZ 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu sygn. akt II SO/Op 90/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Opolu o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia skarżącej na postanowienie o odrzuceniu zażalenia skarżącej na postanowienie z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   20