Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Po 783/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Sz 974/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu w drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Go 1124/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia nr [...] Burmistrza Miasta z dnia [...]r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr [...]

II SA/Go 275/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstępstwo

IV SAB/Po 175/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania

II SA/Po 272/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wr 638/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-01

Skarga W. M. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, odmowie uznania za osobę bezrobotną, umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania prawa do zasiłku

II SA/Łd 26/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-04-12

Dnia 12 kwietnia 2019 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Agnieszka Grośińska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. S. od decyzji kasatoryjnej Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 890/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 680/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
1   Następne >   3