Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 698/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wa 107/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Sz 1331/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 1252/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

IV SA/Wa 3552/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Go 363/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-22

Sprawa ze skargi Starosty Powiatu na zalecenia pokontrolne Wojewody zawarte w wystąpieniu pokontrolnym w przedmiocie przeprowadzenia ponownego konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

II SA/Go 512/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Gl 154/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Bd 1044/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanowił: przyznać adwokat D. D. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie [...]zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10

III SA/Łd 555/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-28

Skarga Miasta Łódź na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 19 maja 2016 r. znak PNK-I.4131.267.2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
1   Następne >   2