Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 487/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Skarga A. S. i G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SO/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II OZ 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1384/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1893/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie NSA zawarte w pkt 2 wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , nr [...]...

II SA/Po 828/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 1188/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1135/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu oku nr [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Wr 830/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazu przeprowadzenia kontroli budynku i sporządzenia ekspertyzy technicznej

II OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Skarga W. G., B. M. i W. T. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100