Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

VII SA/Wa 487/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Skarga A. S. i G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1384/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1893/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie NSA zawarte w pkt 2 wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , nr [...]...

II SA/Kr 1188/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Skarga W. G., B. M. i W. T. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 361/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie z 28 stycznia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2558/12 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z 28 czerwca 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 2558/12 oddalającego skargę Stowarzyszenia A. w K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzen...

VII SA/Wa 1227/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2147/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nałożenia obowiązku sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Po 67/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1574/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-28

Wniosek w przedmiocie sposobu rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa pos...
1   Następne >   +2   +5   +10   100