Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 934/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.K. i E.O. na uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr [...] w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SA/Gd 191/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali będących własnością gminy

II SA/Wr 95/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ś. w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ś.

II SA/Kr 1055/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-29

Wniosek w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w brzmieniu nadanym przez uchwałę nr CXIV/1538/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 w sprawie zasad zbywania loka...

II SA/Bd 626/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gmin

II SA/Łd 1072/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-20

Wniosek o przyznanie kosztów klauzuli wykonalności w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzule wykonalności w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Go 556/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

II SA/Ke 575/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej

II SA/Go 464/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta (Dz. Urz. Województwa z 2007 r. Nr 42, poz. 692 ze zm.)

I OZ 539/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dot. poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
1   Następne >   3