Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 659/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie bezzasadności skargi Stowarzyszenia A na bezczynność Starosty [...]

VIII SA/Wa 374/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 92/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z 9 lipca 2013 roku, sygn. akt IV SA/Wa 1548/13 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi J.S. i innych na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z [...] maja 2013 roku znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 768/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 721/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi K. K. na uchwały Rady Miasta: nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych,. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SA/Po 13/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

II SAB/Wr 111/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

II SAB/Gd 14/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-28

Wniosek Ł. L. o zasądzenie zwrotu kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza

IV SAB/Wa 126/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-25

Skarga H. K. na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania wniosku pełnomocnika skarżącego adw. P. M. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   +2   +5   +10   17