Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 793/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi z dnia18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 576/10 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej...

II OZ 697/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1359/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z Euro 2012

II OZ 699/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalen...

IV SA/Wa 780/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej