Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 388/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 249/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 922/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Bd 1480/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

II SA/Łd 322/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 490/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie zwolnienia z ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Wr 112/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 1161/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku okresowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Rz 1282/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-19

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności alimentacyjnych

I OZ 360/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3