Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 1014/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. o wymierzenie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu grzywny

VII SA/Wa 2001/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi S. D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie zapadłego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 97/10 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SA/Po 54/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

skarg R. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. wyroku NSA w Warszawie , o sygn. akt IV SA/Po 3792/01 i wymierzenie organowi grzywny z tego tytułu

II SO/Gd 1/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-28

Wniosek M. G. i A. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej niewykonania wyroku sądu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 554/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05, z żądaniem wymierzenia grzywny zwrócić stronie skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. [...] kwotę 200 zł (dwieście zł) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

II SA/Wa 809/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi J.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 184/11

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-28

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

II OZ 1097/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.W., M. W. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

II SA/Go 302/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi J.G. w przedmiocie bezczynności Starosty po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny

I SA/Wa 2191/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. M. na niewykonanie przez Zarząd [...] wyroku WSA w Warszawie sygn.. akt I SA/Wa 2085/12
1   Następne >   +2   +5   +10   14