Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 389/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie zawarte pkt III wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Go 645/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie uchwały NrXXII/197/04 Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekazania mienia stanowiącego własność miasta jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II SA/Rz 272/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 389/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Skarga K. R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu postanowienia NSA , sygn. akt I OZ 389/09