Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 946/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu psa

IV SA/Wa 2207/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przedłużenia ważności zezwolenia

II SA/Wr 737/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II SA/Go 241/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 1013/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach z 9 października 2013 roku sygn. akt II SA/Gl 174/13 wzywające H.Z. i A.Z. do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia H.Z. i A.Z. na postanowienie WSA w Gliwicach z 14 czerwca 2013 roku sygn. akt II SA/Gl 174/13 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej przez H.Z. i A.Z. decyzji SKO w Częstochowie z [...] ...

IV SA/Wa 684/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-10

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego, tytułem pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Bd 460/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 588/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej, wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego

II OZ 1165/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii znak [...] w przedmiocie uznania zarzutów zobowiązanej za nieuzasadnione

II SA/Po 1040/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego;
1   Następne >   2