Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Wr 16/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie podjęcia rokowań

I OZ 222/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. G. na operat szacunkowy sporządzony w dniu 31 maja 2011 r. przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Starosty Ś. w przedmiocie określenia wartości rynkowej prawa własności części nieruchomości

II SAB/Wr 42/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy W.

I OZ 898/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu sygn. akt VIII SA/Wa 924/11 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi I. K. i A. T. na niewykonanie przez Starostę Szydłowieckiego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SA/Wa 50/07

II SAB/Gl 44/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienie sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 478/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-24

Skarga A. P. w przedmiocie niewykonania przez Starostę Krakowskiego wyroku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Kr 113/07

I OSK 2788/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod ulicę i tereny skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego

II SO/Po 3/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-04

Wniosek J. A. o wymierzenie organowi grzywny w związku z niezastosowaniem się przez Starostę do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SA/Gl 612/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-28

Sprawa ze skargi J. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi J. L. na Starostę [...] na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego - adwokata T. D. o przyznanie pełnomocnikowi kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu