Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wr 345/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich zarządza umorzyć należność sądową w kwocie 100 (słownie: sto) zł z tytułu nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na skutek zgłoszonego żądania.

II SA/Ke 482/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Po 772/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

IV SA/Gl 1203/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej w kwestii wniosku Stowarzyszenia A o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Bk 600/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-19

Wniosek w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich wdowie po kombatancie

II SA/Bd 587/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika U do SKi O R w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 209/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 629/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

V SA/Wa 2460/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-30

Skarga H. M. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wr 604/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   17