Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Wr 290/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie ustalenia obowiązku wykonania zadań związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej

II SAB/Lu 71/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Starostę w przedmiocie nierozstrzygnięcia wniosku z dnia [...] r. o wydanie zezwolenia na zalesienie gruntów rolnych

IV SA/Po 1071/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

III SA/Lu 597/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-21

Sprawa ze skargi K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na czynność Starosty J. w przedmiocie obciążenia opłatami za udostępnienie danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

IV SA/Wa 6/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie ustalenia należności i opłat rocznych za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych

IV SA/Po 1050/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe

II SA/Bk 226/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy odmowy zobowiązania do wykonania rekultywacji gruntów

III SA/Lu 183/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nałożenia obowiązku mineralizacji pasów przeciwpożarowych

II SA/Ol 184/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

IV SA/Po 1069/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiego Państwem Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych
1   Następne >   2