Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Rz 218/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zmiany stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Gd 296/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie wygaśnięcia zarządu

I OSK 1308/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala ...

II SA/Rz 580/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności działek leśnych

II SA/Rz 516/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wr 812/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów położonych w obrębie C., gmina G.