Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Lu 71/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Starostę w przedmiocie nierozstrzygnięcia wniosku z dnia [...] r. o wydanie zezwolenia na zalesienie gruntów rolnych

II GSK 2352/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w L. w przedmiocie pomocy w likwidacji skutków suszy w uprawie leśnej

IV SAB/Wa 21/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku zobowiązuje Starostę Powiatu W. do rozpoznania wniosku J. D. o nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy.

II SAB/Sz 34/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w S. w przedmiocie zwrotu uiszczonej należności tytułem wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

II SAB/Rz 68/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych [...] w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy o udostępnienie informacji publicznej w terminie

IV SAB/Wa 82/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu