Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu

VII SA/Wa 2004/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej we wznowionym postępowaniu

VII SA/Wa 1176/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 766/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu

VII SA/Wa 1475/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 549/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 941/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach , Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 1376/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na czynność Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uznania, iż produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa uznaje czynność Głównego Inspektora Sanitarnego wyrażoną w piśmie znak [...] za bezskuteczną

IV SA/Gl 231/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu produktów wymienionych w decyzji

VII SA/Wa 1414/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na czynność Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy przyjęcia powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
1   Następne >   2