Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 513/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : udzielenia zezwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Sz 665/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

II SA/Rz 676/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymiany pokrycia dachowego

II SA/Lu 496/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji o nałożeniu określonych obowiązków

II SA/Ke 184/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-25

skarg Z.M., J. H., kuratora spadku po B. D. i M. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

II OSK 899/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu ...