Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 545/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 1938/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO W K. w przedmiocie wymeldowania

II SA 754/81 - Wyrok NSA z 1981-12-07

Skarga Heleny S. na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt stały w m.st. Warszawie i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzją oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Prezydenta kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

SA/Gd 1069/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-07-28

Jeżeli konieczną przesłanką do cofnięcia przydziału lokalu, na podstawie art. 51 pkt 3 ustawy - Prawo lokalowe /t.j. Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./, jest niezamieszkiwanie w lokalu przez okres dłuższy aniżeli 6 miesięcy, przy jednoczesnym braku okoliczności uzasadniających czasowy pobyt poza stałym miejscem zamieszkania, to w postępowaniu o wymeldowanie na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t.j. Dz....

II OZ 1294/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SAB/Wa 9/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania